اندازه بزرگ
قلم PW100 با پشتیبانی از زاویه
اتصال از طریق USB C

H610X

تبلت‌های طراحی

HS610

اندازه بزرگ
قلم PW100 با پشتیبانی از زاویه
اتصال از طریق Micro USB

RTP700

اندازه بزرگ
قلم PW400 با پشتیبانی از زاویه
اتصال از طریق USB C

H580X

اندازه متوسط
قلم PW100 با پشتیبانی از زاویه
اتصال از طریق USB C

H420X

اندازه کوچک
قلم PW100 با پشتیبانی از زاویه
اتصال از طریق USB C

H640P

اندازه متوسط
قلم PW100 با پشتیبانی از زاویه
اتصال از طریق USB C

HS64

اندازه کوچک
قلم PW100 با پشتیبانی از زاویه
اتصال از طریق Micro USB

RTM-500

اندازه متوسط
قلم PW400 با پشتیبانی از زاویه
اتصال از طریق USB C

RTM-300

اندازه متوسط
قلم PW400 با پشتیبانی از زاویه
اتصال از طریق USB C

H1161

اندازه بزرگ
قلم PW100 با پشتیبانی از زاویه
اتصال از طریق USB C